Tillbaka till CAT hemsida

CAT för sjukvårdspersonal

Hur utvecklades CAT?

CAT har utvecklats på basis av uppfattningen att det för varje KOL-patient finns ett optimalt stadium, vilket ger dem högsta möjliga livskvalitet. Detta stadium kan variera från patient till patient, beroende på hur allvarlig patientens sjukdomstillstånd är1.

Många patienter med KOL är idag ej optimalt omhändertagna. Det beror till viss del på att patienter tenderar att underskatta allvaret i sitt tillstånd när de beskriver det för sin läkare/sköterska2. Det medför också att det blir svårt att ge patienten en korrekt behandling.

Det finns behov av ett verktyg som kan (i) hjälpa patienter att få bättre förståelse för hur deras sjukdom påverkar deras liv, (ii) hjälpa dem att uttrycka detta till sjukvårdspersonalen, och därmed skapa en bättre dialog och underlätta för ett bättre omhändertagande, och (iii) tillhandahålla en tillförlitlig mätning av hur mycket  KOL påverkar deras dagliga liv. CAT har utvecklats för att möta dessa behov.

De frågor som ingår i CAT har utvecklats på ett korrekt, pålitligt och enkelt sätt för att mäta de aspekter av KOL som är viktigast för patienterna.

 

Utvecklingen av CAT skedde i tre steg.

Steg 1

Konceptutveckling1

Först genomfördes en strategisk översyn av litteraturen för att (i) bekräfta behovet av ett CAT-liknande verktyg, och (ii) ge en begreppsram för att utveckla ett sådant verktyg.

Granskningen inriktades på placebokontrollerade studier och aktuella riktlinjer för omhändertagande av KOL. Det konstaterades att det finns två stadier vid KOL, ett stabilt och ett vid exacerbation. Behandlingsriktlinjer lämnade dock ingen definition av gränserna för KOL-symtom eller manifestationer, som skulle kunna trigga en förändring i omhändertagandet.

CAT har utvecklats på basis av uppfattningen att det för varje KOL-patient finns ett optimalt stadium, vilket ger dem högsta möjliga livskvalitet. Detta stadium varierar från patient till patient, beroende på hur allvarlig patientens sjukdomstillstånd är. En internationell expertpanel inom lung- och primärvård var överens om att det här konceptet är bra – det vill säga att eftersträva bästa möjliga hälsa utifrån patientens grad av sjukdom är ett lämpligt och realistiskt mål vid omhändertagandet av KOL.

Vid genomgången av litteraturen konstaterades också att det inte fanns några korta enkla redskap som mäter sjukdomens totala svårighetsgrad och som kan användas rutinmässigt i klinisk praxis. Behovet av ett sådant verktyg bekräftades även av expertpanelen.

Tillbaka

Steg 2

Generering av frågeställningar1

I Storbritannien och USA rekryterades och intervjuades cirka 60 patienter med KOL av varierande svårighetsgrad, för att få en förståelse för hur de upplever sitt tillstånd och det språk de använder för att beskriva det. Antalet intervjuade patienter var inte förutbestämt i början av studien. Istället rekryterades patienterna tills ingen mer användbar information kunde härledas från intervjuerna.

Intervjuer med sjukvårdspersonal utfördes också i syfte att undersöka vilka delar av KOL som har störst betydelse för val av omhändertagandemetod, och för att kartlägga hur sjukvårdspersonal avgör om en patient är optimalt eller icke-optimalt omhändertagen. Denna information tillsammans med litteraturgenomgången och expertpanelens utlåtanden användes för att säkerställa att endast de uppgifter från patientintervjuerna som är kliniskt relevanta togs med i utvecklingen av CAT.

I intervjuerna identifierades ett antal viktiga frågeställningar som är meningsfulla och viktiga för både patienter och läkare. Ur dessa utvecklades ett första utkast med 21 frågeställningar, som omfattade en rad hälsoområden.

Dessa frågeställningar inkluderades i frågereduktionen och valideringsstudierna.

Tillbaka

Steg 3

Reducering av frågeställningar & validering3

Steg 3 genomfördes för att säkerställa att de frågeställningarna som ingår i CAT bidrar till att mäta påverkan av KOL på en patients dagliga liv på ett tillförlitligt sätt. Steg 3 genomfördes också för att säkerställa att CAT är applicerbart på alla patienter, oavsett svårighetsgrad samt är gångbart i olika delar av världen. Analysen gjordes på basis av data från tre prospektiva observationsstudier genomförda i Europa och USA, med sammanlagt 1.503 patienter. Från ett första utkast på 21 frågeställningar (genererade i steg 2), valdes åtta ut för att slutligen ingå i CAT.

I dessa studier bedömdes CAT´s mätegenskaperna vara utmärkta, både för stabila patienter och för patienter med exacerbationer. Ett starkt samband visades också mellan CAT- poäng och SGRQ-poäng. Det visade sig också att CAT ger ett tillförlitligt mått på påverkan av KOL, oberoende av språk, vilket medför att redskapet är användbart globalt.

Tillbaka

Referenser

  1. Jones et al. Primary Care Respiratory Journal 2009; 18(3): 208-215.
  2. Rennard et al. European Respiratory Journal 2002;20:799–805.
  3. Jones et al. European Respiratory Journal 2009 ;34 :648-654.


Senast uppdaterad: 2011-12-19
COPD Assessment Test and CAT logo is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies.
©2009 GlaxoSmithKline. All rights reserved.


 
För att skriva ut CAT, klicka här. Du behöver Adobe Acrobat för att läsa filen. Klicka här för att ladda ner Adobe Acrobat.

För att ladda ner en CAT användarmanual klicka här.  

GlaxoSmithKline

COPD Assessment Test and CAT logo is a trademark of the GlaxoSmithKline group of companies. ©2009 GlaxoSmithKline group of companies. All rights reserved.

Kontakta oss. Vänligen läs användarvillkoren och integritetspolicyn. För medicinsk rådgivning, kontakta din läkare. GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel 08-638 93 00.

e AB, Box 516, 169 29 Solna. Tel 08-638 93 00.